Logo van Gemeente Dongen

Akkermansstraat 28 - 30

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag betreft het perceel Akkermansstraat 28 - 30 te Dongen, kadastraal bekend als gemeente Dongen sectie C, nummers 2315, 2316 en 2317en voorziet in de volgende deelactiviteiten:

  • Het bouwen van een bouwwerk;
  • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
  • Het aanleggen en/of veranderen van een uitrit.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 tijdens de openingstijden ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis. Of digitaal via onderstaande links. 

U kunt de onderstaande stukken downloaden:
•    Ontwerpbesluit
•    Tekening woningen
•    Ruimtelijke onderbouwing 

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

  • schriftelijk (ter attentie van: burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen), onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Akkermansstraat 28_30 (zaaknummer 2021-011816)". U kunt uw reactie ook per email aanleveren via info@dongen.nl;
  • mondeling, na het maken van een afspraak met de behandelend ambtenaar van het team Vergunningen en Handhaving (tel: 140162).