Logo van Gemeente Dongen

Belgiëlaan / De Salamander

Vaststelling bestemmingsplan Zuid en West Dongen - partiële herziening 2020 - De Salamander, gemeente Dongen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 oktober 2020 besloten om het bestemmingsplan Zuid en West Dongen – partiële herziening 2020 – De Salamander gewijzigd vast te stellen. 
De horecacategorie van het horecabedrijf De Salamander is verruimd van horecacategorie 1b naar categorie 2. De locatie is gelegen aan Belgiëlaan 2 in Dongen.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 13 november 2020 tot en met maandag 28 december 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker

De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar via www.dongen.nl / Bestemmingsplannen / De Salamander of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2020000048-VG01).

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van zaterdag 14 november 2020 tot en met maandag 28 december 2020, beroep worden ingesteld door:
-    een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-    een belanghebbende die het oneens is met de wijzigingen die in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht;
-    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.