Logo van Gemeente Dongen

Ontwerpbestemmingsplan Boterweide – Dwarsweg

Aan de Dwarsweg te Dongen is momenteel een woonhuis en het bedrijfspand van J. Asselman Schilderwerken B.V. gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens om de bedrijfsactiviteiten te staken en het perceelgedeelte met bedrijfsbestemming te herbestemmen voor de bouw van een vrijstaande woning. Ten behoeve van deze ontwikkeling zal een gedeelte van het bestaande bedrijfspand worden gesloopt. Het gedeelte van het bedrijfspand parallel aan de Dwarsweg blijft behouden, evenals het aangrenzende gemeentelijk depot ten behoeve van het onderhoud van de groenvoorzieningen in de buurt. Ook het woonhuis en de tuin behorend bij het adres Dwarsweg 4 zullen worden behouden.

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Noord en Oost Dongen' dat vastgesteld is op 24 mei 2012. De locatie is op basis van dit bestemmingsplan bestemd als 'Bedrijf'. De beoogde woningbouwontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan. Door middel van een nieuw bestemmingsplan kan de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk worden gemaakt.

Deze publicatie is tevens een kennisgeving overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat het bestemmingsplan Boterweide – Dwarsweg wordt voorbereid. 

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 26 maart 2021 tot en met donderdag 6 mei 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis. Hiervoor dient een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na het maken van een afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2021000075-OW01).

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

  • schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
  • digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
  • mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl. 

Vervolgprocedure

De reacties zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 8 juli 2021 over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie 

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoon 14 0162 of e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.