Logo van Gemeente Dongen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dongen Breedstraat 35

Burgemeester en wethouders van Dongen geven te kennen dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Dongen Breedstraat 35” ter inzage wordt gelegd.

Aanleiding

Op het adres Breedstraat 35 in Dongen wordt een varkenshouderij geëxploiteerd. Er is voor het bedrijf op 25 oktober 2013 een veranderingsvergunning verleend voor het houden van 2.747 vleesvarkens, 2 paarden, 2 paarden in opfok, 2 pony’s en hobbydieren (8 geiten, 5 voedsters en 20 kippen). 

De exploitant is voornemens om de varkenstak van het bedrijf te saneren. Daarom is besloten om mee te doen aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV-regeling). In de beoogde situatie blijven de paarden, paarden in opfok, pony’s en hobbydieren aanwezig. Ook zal initiatiefnemer het bestaande akkerbouwbedrijf en boomteeltbedrijf voortzetten in de beoogde situatie. 

Om in aanmerking te komen voor de SRV-regeling dient de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ te worden verwijderd. Doordat initiatiefnemer in de beoogde situatie geen dieren meer bedrijfsmatig zal gaan houden, kan de functieaanduiding: ‘intensieve veehouderij’ verwijderd worden van de planlocatie. 

Om dit te realiseren is er een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze is betrokken bij de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 14 januari 2022 tot en met donderdag 24 februari 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMR0.0766.BP2022000081-VG01.

Rechtsmiddelen

Van zaterdag 15 januari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie     

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer E.M. Sangster van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nl