Logo van Gemeente Dongen

Danielsweg

Burgemeester en wethouders van Dongen geven te kennen dat het vastgestelde bestemmingsplan DaniĆ«lsweg ter inzage wordt gelegd overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. 
Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 2022. 
De raad heeft daarbij besloten geen exploitatieplan vast te stellen, overeenkomstig artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;

Aanleiding

De bestaande voorraad bedrijfskavels op het bedrijventerrein Tichelrijt nagenoeg uitgeput. Er is echter nog steeds vraag naar bedrijfskavels. Om te voorzien in deze behoefte is de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels noodzakelijk. Het plan beoogt in hoofdlijnen een bedrijfsbestemming toe te kennen aan een stuk gemeentegrond van ongeveer 2 hectare ten oosten van de Danielsweg in Dongen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van vrijdag 1 juli 2022 tot en met donderdag 11 augustus 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Voor het inzien van het plan en de daarbij behorende stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via  www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.0766.BP2021000072-VG01.

Rechtsmiddelen

Van zaterdag 2 juli 2022 tot en met vrijdag 12 augustus 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Voor informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.