Logo van Gemeente Dongen

Vaststelling Uitwerkingsplan De Beljaart, fase 5

Burgemeester en wethouders hebben op 25 augustus 2020 besloten om het uitwerkingsplan De Beljaart, fase 5 vast te stellen. Dit uitwerkingsplan voorziet in het realiseren van maximaal 65 woningen binnen het plangebied van fase 5 van De Beljaart. Aan de noordoostzijde grenst het plangebied aan de straat Veenmos. Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de straat Achterhuizen; de Beljaartlaan vormt de begrenzing van de noordwestzijde. De zuidwestzijde van het plangebied grenst aan de percelen Lage Ham 10 en Achterhuizen 3. Het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'De Beljaart’. De beoogde ontwikkeling past niet rechtstreeks in dit bestemmingsplan onder meer omdat er voor woningbouw een uitwerkingsverplichting is opgenomen. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 4 september 2020 tot en met 16 oktober 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BPU202000017-VG01).

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit kan, met ingang van 5 september 2020 tot en met 16 oktober 2020, beroep worden ingesteld door:
-    een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;
-    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding uitwerkingsplan

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie over het uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.