Logo van Gemeente Dongen

Burgemeester en wethouders van Dongen geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te kennen dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie Eindsestraat ongenummerd, naast 76 in Dongen.

Ontwerpbestemmingsplan Eindsestraat ongenummerd, naast 76

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet op de locatie Eindsestraat ongenummerd, de realisatie van een ruimte voor ruimtewoning. Om dit mogelijk te maken heeft de eigenaar een ruimte voor ruimte titel aangekocht bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte in ’s-Hertogenbosch. Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dongen’ en heeft daarin de bestemming 'Agrarisch'. De realisatie van een ruimte voor ruimtewoning voor burgerbewoning is binnen deze bestemming niet mogelijk. Om de ontwikkeling te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een anterieure grondexploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. 

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 16 juli 2021 tot en met donderdag 26 augustus 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis, dient u vooraf eerst te informeren naar de dan geldende regels ten aanzien van Covid-19.  

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2021000071-OW01).

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen: 

  • schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
  • digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
  • mondeling, na afspraak met mevrouw M. Meijer van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: mandy.meijer@dongen.nl

Vervolgprocedure

De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting in september 2021 over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie  

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Meijer van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: mandy.meijer@dongen.nl.