Logo van Gemeente Dongen

Heuveleind

Voor het gebied gelegen tussen de Rijensestraatweg, de Planetenstraat, de Dunanstraat en de Pasteurstraat bereidt Casade een woningbouwplan genaamd Heuveleind voor. Er worden 84 woningen gesloopt: twee appartementsgebouwen aan de Dunantstraat, de appartementengebouwen aan de Schweitzerstraat en Pasteurstraat en twaalf seniorenwoningen aan de Schweitzerstraat en Planetenstraat. Het Thebe-gebouw aan de Planetenstraat in Dongen wordt ook gesloopt. In het gebied worden 94 woningen teruggebouwd: 44 grondgebonden woningen en 50 appartementen.

Deze veranderingen en de toename van het aantal woningen zijn juridisch planologisch niet mogelijk in het vigerend bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Heuveleind maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk.

Deze publicatie is tevens een kennisgeving overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat het bestemmingsplan Heuveleind wordt voorbereid. 

Informatie over ontwikkeling

Vanwege de beperkingen rondom corona (Covid-19) heeft Casade gezocht naar een alternatieve manier om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de voorgestelde ontwikkeling van het plangebied. Op www.casade.nl/heuveleind  vindt u vanaf vrijdag 4 juni 2021 deze informatie. 

Ter inzage legging

Het voorontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 4 juni 2021 tot en met donderdag 17 juni 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2021000074-VO01).

Inspraak

Tot en met donderdag 17 juni 2021 kunt u bij de gemeente een inspraakreactie indienen. Dat kan: 

  • digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, onder vermelding van 'Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Heuveleind';
  • schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen.

Vervolgprocedure 

De inspraakreacties zullen door de gemeente en Casade worden beoordeeld en waar mogelijk/wenselijk worden verwerkt in het stedenbouwkundig plan en bij de opstelling van het ontwerp bestemmingsplan.

Hoe verder? 

Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting eind augustus / begin september 2021 voor zes weken ter inzage worden gelegd. U kunt dan een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Deze mogelijkheid zal te zijner tijd via de Informatiekrant en gemeentelijke website worden bekendgemaakt en in de Staatscourant worden gepubliceerd. De gemeenteraad besluit naar verwachting - eind dit jaar / begin volgend jaar over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie 

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoon 14 0162 of e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.