Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Ontwerp wijzigingsplan achter Klein Dongenseweg 40

Burgemeester en wethouders van Dongen maken bekend dat een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Dongen wordt voorbereid voor een aantal agrarische percelen gelegen achter Klein Dongenseweg 40 te Dongen. De voorgenomen wijziging voorziet erin dat het bestaande agrarische bouwvlak wordt vergroot voor een containerveld, een tunnelkas en een waterbassin ten behoeve van een plantenkwekerij. 

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende zes weken van 12 juni 2020 tot en met 23 juli 2020 voor een ieder in het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen gedurende openingstijden. Tevens is het ontwerp wijzigingsplan elektronisch raadpleegbaar op: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (NL.IMRO.0766.BPW201900016-OW01).

Zienswijze
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen. Voor het indienen van een mondelinge reactie dient u een afspraak te maken.
 
Informatie
U kunt voor nadere informatie contact opnemen met de heer M.G. Boonekamp bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail maas.boonekamp@dongen.nl