Logo van Gemeente Dongen

Ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 108 en 110

Burgemeester en wethouders van Dongen geven te kennen dat de volgende ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd:

  • een ontwerpbestemmingsplan voor het perceel DGN01 - N – 1032, overeenkomstig artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening;
  • een ontwerpbesluit hogere waarden, overeenkomstig artikel 83 en 110c van de Wet geluidhinder.

Aanleiding

Het plangebied bevindt zich in het noorden van de kern Dongen en wordt kadastraal aangeduid als 'DGN01 - N – 1032'. De eigenaar van dit perceel is voornemens de bedrijfswoning aan Lage Ham 110 om te zetten in een burgerwoning en op naastgelegen grond een nieuwe vrijstaande woning (Lage Ham 108) te realiseren. De geluidbelasting op de gevel van de nieuwe woning voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Daarom wordt de ontheffingsprocedure gevolgd om een hogere waarde vast te stellen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden liggen van vrijdag 26 maart 2021 tot en met donderdag 6 mei 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Voor het inzien van de ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0766.BP2021000076-OW01).

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen als volgt een schriftelijke zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Dongen:

  • door een brief te sturen t.a.v. de gemeenteraad naar postbus 10153, 5100 GE in Dongen, o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 108 en 110 Dongen”;
  • door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, t.av. de gemeenteraad, o.v.v. “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 108 en 110 Dongen”;
  • mondeling, na afspraak met de heer E. Sangster van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nl.

Indienen zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan een belanghebbende als volgt een schriftelijke zienswijze indienen over het ontwerpbesluit hogere waarden bij het college van burgemeester en wethouders van Dongen:

  • door een brief te sturen t.a.v. het college naar postbus 10153, 5100 GE in Dongen, o.v.v. “zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Lage Ham 108 en 110 Dongen”;
  • door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, t.av. de gemeenteraad, o.v.v. “zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Lage Ham 108 en 110 Dongen”;
  • mondeling, na afspraak met de heer E. Sangster van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De reacties zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan en besluit hogere waarden. De gemeenteraad beslist naar verwachting dit najaar over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie     

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer E. Sangster van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nl