Logo van Gemeente Dongen

Pukkemuk

Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de bestaande bestemming (dagrecreatie) op het perceel Vaartweg 192A en in het wijzigen van de bestemming agrarisch in de bestemming recreatie-verblijfsrecreatie op het perceel gelegen aan de Fazantenweg, in het verlengde van Pukkemuk. Daardoor wordt het mogelijk maximaal 60 recreatiewoningen en 15 kampeerplaatsen, bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen en een natuurlijke schakel ter ondersteuning van de ecologische verbindingszone te realiseren. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op een artikel 3.2.2.1  waarbij sub a is vervallen. Verwezen werd naar een bouwvlak, maar het terrein met de functie-aanduiding verblijfsrecreatie heeft op de verbeelding geen aanduiding bouwvlak. De bepaling is voorts vernummerd. Voorts zijn er wijzigingen in de toelichting behorende bij het bestemmingsplan opgenomen. Paragraaf 3.1.3 (Ladder voor duurzame verstedelijking) is herschreven aangezien de ontwikkeling waarin het bestemmingsplan voorziet, als een stedelijke ontwikkeling wordt aangemerkt, waarvoor een toets aan de ladder moet plaatsvinden.

Paragraaf 3.2.2 (Verordening ruimte Noord-Brabant) is op enkele punten aangepast en afgestemd op de geconsolideerde versie van de verordening per 1 januari 2019. Paragraaf 3.3.3 (Regionaal beleid) is aangepast in verband met aanpassing van paragraaf 3.1.3 (Ladder voor duurzame verstedelijking).

Paragraaf 4.1.1 (M.e.r. beoordeling) is aangepast in verband met de vormvrije m.e.r.-beoordeling die heeft plaatsgevonden. Paragraaf 4.2 (ruimtelijke kwaliteit) is verduidelijkt op het onderdeel landschapsinrichtingsplan en investeringsplicht in ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

Paragraaf 4.7 (Externe veiligheid) is herschikt en wat uitgebreider beschreven zodat de aspecten met betrekking tot externe veiligheid duidelijker naar voren komen. In paragraaf 4.10 (Geurhinder veehouderijen) is vermeld dat het rapport betreffende geurhinder van 25 februari 2016 is vervangen door een aangepaste versie van 9 oktober 2018. In de laatste versie is rekening gehouden met de gewijzigde geuremissiefactoren bij de combiluchtwassers, die worden toegepast bij omliggende veehouderijen. Paragraaf 4.12 (Infrastructuur: verkeer en parkeren) is aangevuld met een passage onder het kopje 'verkeer' waarin gerefereerd wordt aan de CROW-richtlijnen die de gemeente toepast.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 5 april 2019 tot en met 16 mei 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. De openingstijden van deze balie zijn maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag tevens van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur.

De stukken zijn ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met nummer: NL.IMRO.0766.BP2018000041-VG01

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van 5 april tot en met 16 mei 2019, beroep ingesteld worden door een belanghebbende die tijdig op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad.

Het is voorts ook mogelijk voor belanghebbenden om beroep in te stellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad met de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie                                                                                                                                    

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M.G. Boonekamp, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: maas.boonekamp@dongen.nl.