Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Sint Josephstraat 39-53

Voorontwerpbestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53, gemeente Dongen

Op de locatie aan de Sint Josephstraat 39-53 is het JAL terrein gevestigd. Het plangebied betreft een terrein met opstallen dat dienst heeft gedaan als schoenenfabriek. Op het terrein bevindt zich nu nog bedrijfsbebouwing waaronder een gebouw met rijksmonumentale status. Het gebied grenst tevens aan De Bergen, een klein natuurgebied dat zich bevindt in de kern van Dongen. 
De initiatiefnemer, Hazenberg Bouw B.V., is voornemens het plangebied te herontwikkelen, waarbij het rijksmonument (midden op het terrein) en het beeldbepalende gebouw (achter het fabrikanten woonhuis) behouden blijven in de vorm van woningen. Daarnaast is de initiatiefnemer ook voornemens een aantal grondgebonden woningen te realiseren rondom deze panden. Hiermee wil de initiatiefnemer zowel de omgeving als de gemeente maximaal tegemoet komen, waarbij het monumentale karakter van de JAL-fabrieksterrein behouden blijft.
Deze veranderingen en de toename van het aantal woningen zijn juridisch planologisch niet mogelijk in het vigerend bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk.

Deze publicatie is tevens een kennisgeving overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat het bestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 wordt voorbereid. 

Informatie website

Vanwege alle beperkingen rondom corona (Covid-19) is gezocht naar een alternatieve manier om iedereen te informeren over de ontwikkeling van het plangebied.
Op de website www.ontwikkelingjalterrein.nl vindt u informatie over de ontwikkeling van het gebied. De plannen kunt u op de website van vrijdag 19 juni 2020 tot en met donderdag 23 juli 2020 raadplegen. Vragen over het plan kunt u stellen via een vragenformulier op de website. Medewerkers van Hazenberg Bouw B.V. zullen vervolgens telefonisch contact met u opnemen om de vragen persoonlijk te beantwoorden.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 12 juni 2020 tot en met donderdag 23 juli  2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis. Hiervoor dient een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na het maken van een afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.BP2020000069-VO01).

Reageren

Tijdens de genoemde periode kunt u het plan inzien en een reactie geven op de volgende wijze:
-    digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, onder vermelding van “Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 - 53".
-    schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen.

Vervolgprocedure na inspraak

De inspraakreacties zullen door de gemeente en Hazenberg Bouw  b.v. worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het stedenbouwkundig plan en bij de opstelling van het  ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan zal wederom gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd, waarbij opnieuw de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze mogelijkheid zal te zijner tijd via de Informatiekrant en gemeentelijke website worden bekendgemaakt en in de Staatscourant worden gepubliceerd. De gemeenteraad beslist naar verwachting in december van dit jaar over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie 

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoon 14 0162 of e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.