Logo van Gemeente Dongen

Vaststelling wijzigingsplan Vaartweg 186

Het wijzigingsplan Vaartweg 186 betreft de uitbreiding van het kassencomplex grenzend aan de bestaande kas. De reden van uitbreiding door de handelskwekerij is dat er niet meer aan de vraag van de klanten kan worden voldaan. Door ruimtegebrek wordt naast de hoofdvestiging een kas gehuurd in de buurt van het plangebied. De afstand van de gehuurde kas brengt extra benodigde transportbewegingen met zich mee, waardoor een efficiënte bedrijfsvoering in de weg staat. Tevens is de gehuurde kas verouderd om aan de huidige kwaliteitseisen te kunnen voldoen. 

De nieuw te bouwen kas krijgt een oppervlakte van ±5.600 m² en wordt uitgevoerd met een zijgevel die open en dicht kan. Het bestemmingsplan Dongen Buitengebied biedt op grond van artikel 3.7.7 mogelijkheden om met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in een uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf te voorzien.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeenteraad in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een anterieure grondexploitatie-overeenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 18 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis dient u vooraf een afspraak in te plannen. 

Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BPW202000015-VG01.

Instellen beroep 

Tegen het besluit kan, gedurende de terinzagetermijn, beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 Wro, een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, tot het college van burgemeester en wethouders heeft kunnen wenden. 

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend. 

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie     

Voor nadere informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Meijer van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: mandy.meijer@dongen.nl of bij afwezigheid met  een collega van team Omgevingsbeleid.