Logo van Gemeente Dongen

Tramstraat 93A

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen. 

De aanvraag betreft het perceel Tramstraat 93A in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:

  • Het bouwen van een bouwwerk;
  • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Ter inzage


Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 19 november 2021 tot en met donderdag 30 december 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.
De stukken zijn tevens hieronder raadpleegbaar:

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

  1. schriftelijk (ter attentie van: burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen), onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Tramstraat 93A (zaaknummer 2021-008115)". U kunt uw reactie ook per email aanleveren via info@dongen.nl;
  2. mondeling, na het maken van een afspraak met de behandelend ambtenaar van het team Vergunningverlening en Toezicht (tel: 140162).