Logo van Gemeente Dongen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Fazantenweg 10

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3.10 Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag betreft het perceel kadastraal bekend DGN01 N 950, plaatselijk bekend Fazantenweg 10 in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:

  • Het bouwen van een bouwwerk;
  • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis. Voor het inzien van de plannen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

De stukken zijn tevens hieronder raadpleegbaar:

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

  • schriftelijk (ter attentie van: burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen), onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Fazantenweg 10 (zaaknummer 2022-013017)". U kunt uw reactie ook per email aanleveren via info@dongen.nl;
  • mondeling, na het maken van een afspraak met de behandelend ambtenaar van het team Vergunningverlening en Toezicht (tel: 140162).